Skip to content

A 100% Belgian manufacturer of 100% electric vehicles relies on Bebat

Based in Deerlijk, Addax Motors nv designs, builds and distributes 100% electric vehicles. And does so successfully. By now, reliable, emission-free and silent utility vehicles can be spotted all over Europe. In city centres, parks, playgrounds, warehouses, wherever tasks need to be performed. Addax stands for sustainable mobility. And Bebat is happy to contribute to this, providing safe collection and processing of waste batteries.    

On the occasion of the #mobilityweek2020 , Agoria presented the Addax Motors project on urban logistics involving small electric vans.

 

 

100% electric utility vehicles from a 100% Belgian manufacturer: it's an appealing story. Not only because they are sustainable, emission-free and silent, but also because they are versatile. In the blink of an eye, they are ready for other tasks. They show how a relatively small player from Belgium can still be a leader on the bigger playing field.

It is therefore no coincidence that quite a few governments and companies with a sustainable vision choose to walk the talk and opt for Addax.

New generation lithium batteries

For Addax, batteries are the beating heart. Years ago, Addax Motors joined Bebat in order to comply with the take-back obligation for EV batteries in Belgium.

They went one step further, however. Thanks to an individual agreement with Bebat, Addax is also sure that batteries are safely collected, transported and processed after they have been damaged or when they reach the end of their service life. And all this is done 100% by the book. “That's one big worry less,” says Christophe Wauthier, responsible for after-sales.

Addax-8

What type of batteries are we referring to exactly?

Christophe: “Our EV batteries are lithium batteries of the new generation, lithium iron phosphate batteries. This allows our vehicles to be charged at any time of the day without reducing the total battery charge. There is never any waiting for the vehicle to be fully discharged.

Our batteries are also cobalt-free and easier to recycle. This reduces their environmental and social impact. We manufacture our batteries ourselves using the cells we buy; we like to know what's inside. The heaviest battery weighs 157 kg.”

They know that lithium batteries must always be handled with care. And they do handle them with care. However, Addax has no experience so far with end-of-life batteries. They have experience with waste cells, but not yet with full waste packs.

“The cell manufacturer provides us with a guarantee of 3,000 full charge cycles. In reality, the number of recharges does not really play a role, because it never ranges from 0 to 100%. Normally, such a battery lasts at least 5 years. However, for the same amount of money, it also lasts much longer.”

"We are not looking forward to end-of-life batteries, but we are also not very concerned about them. Because we have a ready solution."

 

 

How do you declare the batteries you have put on the market?

For Addax, an annual declaration of the large batteries they have placed on the Belgian market is sufficient. After all, there are less than 10,000 of them.

“It is very easy for us to make such a declaration using Bebat's online platform. Each year, there is a reminder in our diary for February.”

European assistance from HQ in Belgium

For the collection, transport and recycling of damaged or waste batteries abroad, Addax is delighted that Reneos has been created, the European network that Bebat co-founded.

“We joined Reneos for our distributors abroad. That way, we can centralise the battery aftercare from here. That's an advantage, also in terms of costs. Like that, we can also relieve our end customers of their worries.”

Why is it important not to consider waste batteries as something to worry about in the future, but to conclude an agreement with Bebat now?

“You have to think about them straight away. Simply because the cost of collecting and processing waste batteries is part of your overall cost. And it also has a direct bearing on your long-term footprint. Sustainability is about looking beyond today. In this case, too!”
In search of a collection point?

Look here to find one in your neighbourhood.


Find a collection point  
Vanuit Deerlijk ontwerpt, bouwt en verdeelt Addax Motors nv 100% elektrische voertuigen. En met succes. De degelijke, emissieloze en fluisterstille dienstvoertuigen kan je ondertussen overal in Europa spotten. In stadscentra, parken, speelpleinen, magazijnen, overal waar klussen op te knappen zijn. Addax staat voor duurzame mobiliteit. En Bebat werkt hier graag aan mee, met de veilige inzameling en verwerking van afgedankte batterijen.   

Ter gelegenheid van de #weekvandemobiliteit 2020 stelde Agoria het project van Addax Motors inzake stedelijke logistiek voor, met kleine elektrische bestelwagens.

Week van de mobiliteit

100% elektrische nutsvoertuigen van een 100% Belgische constructeur: het is een verhaal dat aanslaat. Niet alleen omdat ze duurzaam, emissievrij en fluisterstil zijn, maar ook veelzijdig. In een figuurlijke handomdraai zijn ze klaar voor andere taken. Zij laten zien hoe een relatief kleine speler uit België toch toonaangevend kan zijn op het grote speelveld.

Het is dan ook geen toeval dat nogal wat overheden en ondernemingen met een duurzame visie walk the talk en voor Addax kiezen

Nieuwe generatie lithium batterijen

In zo’n Addax is de batterij het kloppende hart. Voor de aanvaardingsplicht van die EV-batterijen in België sloot Addax Motors jaren geleden al aan bij Bebat. 

Maar zij gingen nog een stap verder. Dankzij een individuele overeenkomst met Bebat is Addax er ook zeker van dat een batterij veilig wordt opgehaald, getransporteerd en verwerkt wordt na beschadiging of bij einde levensduur. En dat alles 100% volgens het boekje verloopt. Dat is een grote zorg minder, vertelt Christophe Wauthier, verantwoordelijk voor de aftersales. 

Over welk type batterijen hebben we het precies? 

Christophe: “Onze EV-batterijen zijn lithium batterijen van de nieuwe generatie, lithium-ijzerfosfaat. Daardoor kunnen onze voertuigen op elk moment van de dag worden opgeladen zonder dat de totale acculading wordt verminderd. Het is nooit wachten tot het voertuig volledig ontladen is. 

Onze batterijen zijn ook kobaltvrij en makkelijker recycleerbaar. Daardoor is de milieu- en sociale impact kleiner. Wij bouwen onze batterijen zelf met cellen die we aankopen, we weten graag wat erin zit. De zwaarste batterij weegt 157 kg.”

Met lithium batterijen moet je altijd voorzichtig omspringen, weten ze. En dat gebeurt ook. 

Maar met batterijen op einde levensduur hebben ze bij Addax nog geen ervaring. Wel met afgedankte cellen, nog niet met afgedankte volledige packs. 

“De fabrikant van de cellen geeft ons een garantie van 3.000 volledige laadcycli. In realiteit speelt het aantal keren opladen niet echt een rol, want het gaat nooit van 0 naar 100%. Normaal gezien leeft zo’n batterij zeker 5 jaar. Maar voor hetzelfde geld ook veel langer.” 

Addax batterij

We kijken niet uit naar afgedankte batterijen, maar we maken er ons ook geen grote zorgen over. Want we hebben de oplossing klaar.

- Christophe Wauthier, verantwoordelijke aftersales bij Addax -

 

Voor Addax volstaat een jaarlijkse aangifte van de grote batterijen die ze op de Belgische markt hebben gebracht. Dat zijn er immers minder dan 10.000.

"Zo’n aangifte doen is heel eenvoudig voor ons, via het online platform van Bebat. Elk jaar staat er voor februari een reminder in onze agenda."

Europese bijstand vanuit HQ in België

Voor inzameling, transport en recyclage van beschadigde of afgedankte batterijen in het buitenland is Addax gelukkig met de oprichting van Reneos, het Europese netwerk dat Bebat mee opstartte. 

“Wij sluiten aan bij Reneos voor onze distributeurs in de landen. Dan kunnen we de aftercare voor batterijen van hieruit gecentraliseerd regelen. Dat is een voordeel, ook wat betreft het kostenplaatje. En onze eindklanten kunnen we op die manier eveneens ontzorgen.” 

Waarom is het belangrijk om afgedankte batterijen niet te klasseren onder ‘zorgen voor morgen’ maar nú al een overeenkomst met Bebat te maken?

“Je moet daar onmiddellijk bij stilstaan. Gewoon, omdat de kosten voor inzameling en verwerking van afgedankte batterijen een deel zijn van je totale kostenplaatje. En het heeft ook direct te maken met je footprint op lange termijn. Duurzaamheid wil juist zeggen dat je verder kijkt dan vandaag. Ook in dit geval dus!” 

Is your company compliant?

Take the great battery test: check whether your company follows all the rules.

Take the test