Skip to content
Marktbevraging Sortering

Marktbevraging Sortering

manuele sortering

Mededeling - Uitnodiging tot:

Marktbevraging (*) m.b.t. operatoren voor de sortering van afgedankte batterijen en accumulatoren in combinatie met de organisatie van een educatief programma op schoolniveau rond de desbetreffende activiteit.

(*) Deze marktbevraging betreft voor alle duidelijkheid geen aanbestedingsopdracht en vormt ook geen prekwalificatie voor eender welke gunningsprocedure door Bebat vzw. 

Bebat

Bebat geeft als beheersorganisme in België al 25 jaar afgedankte batterijen en accumulatoren een nieuw leven, door ze te laten inzamelen, sorteren en recycleren. De metalen en waardevolle materialen worden eruit gehaald en worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om deze batterijen en accumulatoren steeds beter te laten recycleren.

Bebat wenst meer specifiek bijkomend inzicht te verwerven in de bestaande markt ter zake door zich te bevragen bij operatoren over de sorteeractiviteit van afgedankte batterijen en accumulatoren (alle chemische families) in combinatie met het organiseren van een parallel lopend educatief programma ingebed in en bij uitbreiding vertaald naar de circulaire economie, en dit bij voorkeur in samenspraak met de bestaande onderwijskoepels voor wat het reguliere onderwijs betreft. Bebat zoekt kwaliteit, kwantiteit, capaciteit, beschikbaarheid, technologie, netwerken, draagkracht, ontwikkelingstijd en ervaring bij mogelijke operatoren. Bebat wil ook informeren naar technologie rond infrastructuur en innovaties om te kunnen inspelen op de huidige marktsituatie in België en bij uitbreiding Europa.

 

Marktbevraging

Dit vertaalt zich dan ook in een marktbevraging om na te gaan of er operatoren zijn die, in het kader van het Bebat-systeem, afgedankte batterijen en accumulatoren kunnen sorteren op chemische familie met een minimale zuiverheid van 99%. Hiervoor moet de capaciteit van de operatoren minimaal 3.300 ton/jaar bedragen. De operatoren moeten beschikken over de nodige installaties en vergunningen om deze operaties te kunnen uitvoeren. Deze activiteit is onderworpen aan een klasse 1 omgevingsvergunning. De nodige investeringen alsook preventiemaatregelen ter bescherming van mens en milieu moeten voorzien zijn voor de volledige installatie. Operatoren moeten eveneens de hoogste veiligheidsstandaarden in de industrie garanderen gezien het risico op incidenten en de frequente aanwezigheid van scholen en andere bezoekers, zoals daar zijn:

  • monitoring-en detectiesystemen zodat eventuele rook- en brandincidenten zeer snel kunnen aangepakt worden.
  • een EIP-team dat op regelmatige basis de nodige opleidingen en praktische trainingen krijgt.
  • een certificering o.b.v. ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

De operatoren moeten ook beschikken over (een) stockageruimte(s) die vergund is (zijn) voor de opslag van minstens 3500 ton gevaarlijk afval, te weten afgedankte batterijen (inclusief afgedankte lithiumbatterijen), met een WMS-systeem en een track&trace systeem waardoor voor elke recipiënt met afgedankte batterijen en accumulatoren die een niet conforme inhoud bevat, kan nagegaan worden waar deze recipiënt werd opgehaald. De operatoren maken de recipiënten transportklaar om deze vervolgens naar de recyclers te vervoeren. Zij beladen de vrachtwagens en beschikken over een veiligheidsadviseur ADR.

De operatoren moeten zich bovendien zodanig kunnen organiseren dat dagelijks schoolbezoeken van leerlingen uit het lager of middelbaar onderwijs kunnen plaatsvinden (het zogenaamde educatief programma) alsook bezoeken van studenten uit het hoger of universitair onderwijs en/of reguliere informatieve bezoeken van volwassenen. Dit betekent dat de operationele activiteiten op geregelde tijdstippen grondig gestoord kunnen worden, de installaties continu zeer proper en netjes moeten gehouden worden en uitleg dient gegeven te worden over het sorteerproces en het belang ervan.

Verder mogen de sorteerinstallaties van de operatoren via de weg op maximaal 50 km van het middelpunt van België [1] of Brussel gevestigd zijn, daar de bezoeken in het kader van het educatief programma essentieel zijn voor de sensibiliseringstaken van Bebat.

 

[1] Het geografische middelpunt van België bevindt zich te Nil-Saint-Vincent (Walhain) in de provincie Waals-Brabant (bron: https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geografie).

 

Geïnteresseerd?

Operatoren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich kenbaar maken door het onderstaande invulformulier ingevuld en ondertekend per e-mail te sturen naar marktbevraging@bebat.be vóór 19/2/2023.

Het overmaken van informatie in het kader van deze marktbevraging gebeurt digitaal, via het web, evenals de verwerking ervan. Het spreekt voor zich dat confidentialiteit hierbij wordt gewaarborgd.

Download het invulformulier Contacteer ons via mail

Alle eventuele besprekingen, mededelingen, uitgewisselde informatie en conclusies zijn steeds vrijblijvend, zijn gedekt door bovenstaande confidentialiteit, en verbinden noch Bebat noch de operator. Bebat zal enige eventuele uitkomst of conclusies van de marktbevraging autonoom opstellen en beoordelen, en deze uitkomsten en/of conclusies zijn de exclusieve eigendom van Bebat, die dan vrij zal zijn om deze al dan niet verder te gebruiken en te ontwikkelen in het kader van haar eigen strategieën.