Skip to content
Privacy beleid

Privacy beleid

1. Privacy en veiligheid

Bebat hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens.  

Iedere verwijzing in dit privacybeleid is een verwijzing naar de Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (AVG – GDPR)(27 april 2016).

In mensentaal: Belangrijk om te weten is dat wij je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken en verwerken in overeenstemming met de GDPR en de andere relevante wettelijke voorschriften die van kracht zijn. 

Bebat vzw zal, conform de regelgeving, naar best vermogen, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

2.1. Virtuele bezoekers:  

Iedere persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken en die daardoor direct of indirect identificeerbaar wordt (ook wel de “Gebruiker” genoemd) na een bezoek aan onze website www.bebat.be, of onze portalen:

 • https://mybebat.bebat.be;
 • https://mybatbase.bebat.be; 
 • https://www.villapila.be; 

Onze sociale mediakanalen:

 • https://www.facebook.com/bebat.be/
 • https://www.instagram.com/bebat_be/
 • https://www.linkedin.com/company/bebat/ 
 • https://www.youtube.com/channel/UC4O2PJIoS7FPOksyqWF-GtQ

- of andere applicaties zoals BebatCollect en Recycle!

Het surfen naar onze website, portalen, sociale media kanalen of applicaties impliceert dat je toestemming geeft voor mogelijke verwerkingshandelingen Over welke gegevens het precies gaat lees je in punt 4 van deze verklaring. Vragen hierover kan je altijd stellen op privacy@bebat.be

2.2. Fysieke bezoekers:

Camerabewaking, monitoring en cctv: Iedere persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken en die daardoor direct of indirect identificeerbaar wordt (ook wel de “Bezoeker” genoemd) bij toegang tot de terreinen en de gebouwen van Bebat, Villa Pila of Sortbat. Het is mogelijk dat bij een bezoek aan onze faciliteiten, cameraopnames worden gemaakt van personeelsleden, externe medewerkers en bezoekers of andere derden.

3. Wat is gegevensverwerking?

A.    Verwerken van gegevens: 

Het ‘verwerken van gegevens’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. 

B.    Verwerkingsverantwoordelijke:

Bebat vzw met maatschappelijke zetel te Walstraat 5, 3300 (BTW-BE): 0456.561.776 (hierna ‘Bebat’) is verantwoordelijk voor de website www.bebat.be en bijgevolg verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

Vragen of klachten kan u steeds richten aan onze functionaris voor de gegevensbeschreming (DPO), per aangetekend schrijven of via privacy@bebat.be

4. Over welke persoonsgegevens gaat het?

4.1. Virtuele bezoekers:

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft of die we via anderen verkrijgen bijvoorbeeld door je werkgever bij het aansluiten van je bedrijf bij Bebat of bij het registreren als inzamelpunt (zoals bv voor- en achternaam, adresgegevens, mailadres, telefoon, geslacht, functietitel, e-mailverkeer...). De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen (IP adres, locatiegegevens, welke pagina’s werden bezocht, uur en dag van bezoek aan website). De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden.

4.2. Fysieke bezoekers: 

 • De camerabeelden worden slechts geconsulteerd voor veiligheidsdoeleinden of ingeval van vermoeden van onregelmatigheden.
 • Van de inhoud van de beelden kunnen rapporten en verslagen opgesteld worden, of foto’s gemaakt ( stills).
 • Beelden waaruit onregelmatigheden blijken, kunnen gedeeld worden met externe veiligheidsdiensten en andere derden, zoals intragroup , zoals andere veiligheidsdiensten en onderzoeksdiensten verlenende bedrijven, zoals bevoegde authoriteiten, en andere overheidsdiensten, alsook gerechtelijke diensten en tegenpartijen in het kader van procedures. 

5. Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

5.1 Virtuele bezoekers:

Bebat verzamelt gegevens om iedere gebruiker van onze website, onze platformen, sociale media kanalen en onze applicaties een optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bezorgen. De verwerking gebeurt enkel voor volgende doeleinden:

 • Toegang verschaffen tot je gebruikersprofiel op onder andere myBatbase, myBebat, ...

 • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening  voor: facturatie, nieuwsbrieven en diverse informatieverstrekking, aanbiedingen die nuttig zijn voor de gebruiker zoals bijvoorbeeld scholenacties, het verkrijgen van gebruikersbeoordelingen via surveys en het verlenen van ondersteuning via het contactcenter.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten en of diensten; persoonsgerichte en specifieke producten en of diensten op basis van de verkregen informatie en gegevens. 
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/ of crimineel gedrag.
 • Algemeen klantenbeheer en verwerking van contactgegevens.
 • Verwerking van formulieren, bestellingen, ophalingen, informatie of contactvragen.
 • Verwerken van declaraties en facturatie.
 • Genereren van rapportage, audits en controlerapporten en contacten met de bevoegde overheden conform de regelgeving.
 • Versturen van nieuwsbrieven. 
 • Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, via o.a onze blogs of onze wedstrijden en tombola’s.
 • Reclame-en/of marketingdoeleinden conform de regelgeving.
 • Bezoekersstatistieken.
 • Optimalisatie van onze verschillende digitale platformen.

5.2. Fysieke bezoekers:

Bebat gebruikt camerabewaking teneinde zich ervan te verzekeren 

 • Dat enkel daartoe bevoegde of toegelaten personen toegang tot het domein en de gebouwen verkrijgen op de daartoe beoogde tijdstippen,
 • Dat de legitieme belangen van Bebat gevrijwaard blijven,
 • Dat haar personeelsleden, externe medewerkers, bezoekers, andere derden en eigendommen gevrijwaard blijven,
 • Dat haar vertrouwelijke informatie gevrijwaard blijft,
 • Alsook om onregelmatigheden te onderzoeken en te behandelen,
 • De beelden kunnen mogelijkerwijs dienen als bewijselement in gerechtelijke procedures of onderzoeken.

Je hebt steeds het recht je te verzetten tegen zgn “direct marketing”. 

Bij een bezoek aan de website van Bebat stem je in met de gegevensinzameling voor het gebruik zoals hierboven werd opgesomd. 

Alle persoonsgegevens die je bij ons achterlaat worden met de nodige zorgen behandeld en kunnen enkel geraadpleegd worden door personen die daartoe de bevoegdheid hebben en die correct omgaan met jouw privacy .

Bebat verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterondernemingen) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Denk bijvoorbeeld aan de ophaling van een inzamelton, onze tombola, onze sociale media kanalen, onze marketingacties, zelfstandige consultants die ons bijstaan etc.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor Bebat of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits jouw belang of jouw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • Dit kadert in de missie en het maatschappelijk doel van Bebat.
 • Jij ons daar toelating voor geeft.
 • Indien Bebat op een andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete en duidelijk communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet. 

De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Bebat zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, buiten de ER beschermen we je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Bebat neemt geen geautomatiseerde beslissingen op basis van de door de gebruikers verstrekte persoonsgegevens.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu. Enkele voorbeelden: Google Analytics, Hubspot, Wingify, …Bebat kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de Bebat-website , de portalen of applicaties gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Bebat-website, de portalen en de applicaties permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De rechtmatigheidsgronden waarop Bebat zich beroept voor de verwerking, zijn: 

 • het naleven van nationale en internationale regelgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, meer bepaald de aanvaardingsplicht inzake batterijen zoals bepaald in richtlijn 2006/66 EU en de omzetting daarvan door de Gewesten in Regionale wetgeving en andere wetgeving die van toepassing is, en/of
 • de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Bebat, voor zover dit de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker overstijgt; en/of
 • de uitvoering van de overeenkomst met Bebat, en/of
 • de vervulling van een taak van algemeen belang,
 • de toestemming van de gebruiker.

6. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen er cookies op je harde schijf geplaatst worden (de niet-eetbare versie dan). Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren. Ze kunnen bijvoorbeeld een taalkeuze, het tonen van relevante diensten faciliteren. Meer informatie over cookies kan je terugvinden in onze Cookie Policy.

Je kan cookies altijd uitzetten via je browserinstellingen, hoewel wij aanraden om ze gewoon ingeschakeld te laten voor een optimale weergave van de website.

7. Wat zijn je privacy rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

A. Recht op inzage / verbetering / wissen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om van Bebat te vernemen (na geldige identificatie – gelieve ons hiertoe een copij van je identiteitskaart te bezorgen) of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen. Het verzoek dient zo duidelijk mogelijk te zijn waarin helder staat wat je wenst te weten, te verbeteren of te schrappen, zodat wij de gegevens waarover je vragen hebt gemakkelijker kunnen terugvinden. Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Deze aanvragen kunnen gebeuren via privacy@bebat.be of per aangetekende zending. Binnen één (1) maand na het ontvangen van je aanvraag sturen we je normaliter de gevraagde informatie op. Mogelijks kan deze termijn met een bijkomende maand verlengd worden. Bebat kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende aanvraag of kopie die je vraagt.Eventuele foutieve persoonsgegevens  kunnen altijd worden verbeterd of gewist door de gebruiker zelf door aanpassing van het gebruikersprofiel. Je kan het recht op verbetering ook uitoefenen door ons een aanvullende verklaring toe te sturen ( privacy@bebat.be of per aangetekende zending). Ook op deze aanvragen zullen wij normaliter binnen één (1) maand na ontvangst gevolg geven. Mogelijks kan deze termijn met een bijkomende maand verlengd worden. De gegevens die je in je gebruikersprofiel verwijderde kunnen mogelijk nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

Bovendien heb je als gebruiker het recht om zonder onredelijke vertraging je persoonsgegevens door ons te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer technisch nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt.
 • Wanneer je zelf je toestemming intrekt en er verder geen geldige rechtsgrond bestaat voor de verwerking van je gegevens.
 • Wanneer wij niet beschikken over dwingende gerechtvaardigde gronden om je gegevens te verwerken.
 • Wanneer we je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 • Wanneer je gegevens bij wet moeten worden gewist.

Wij beoordelen de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen, en we vragen je het verzoek tot schrapping dan ook duidelijk te motiveren.

B. Recht op wettige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verzameld en verwerkt.De bewaartermijnen van cookies kan je terugvinden in onze cookie-policy.Na de beëindiging van de overeenkomst worden persoonsgegevens bewaard voor de termijnen die de wetgeving oplegt of voor zolang een gerechtvaardigd belang van Bebat blijft gelden, zoals bijvoorbeeld gedurende de wettelijke verjaringstermijnen - daarbij wordt de langste termijn in acht genomen.

In het algemeen worden camerabeelden slechts gedurende een beperkte periode bijgehouden, waarna zij vernietigd worden, conform de wetgeving, tenzij indien de camerabeelden duiden op onregelmatigheden. In dat geval kunnen de beelden conform de wetgeving langer bewaard worden, met oog op onderzoek, verdere behandeling en afhandeling van de onregelmatigheden, alsook dienen als bewijselement.

C. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Bebat in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • Bebat heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;

D. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Bebat of in kader van het algemeen belang. Bebat zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij Bebat dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank)

E. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met uzelf, (ii) verstrekt werden door jezelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heb je het recht om deze te verkrijgen van Bebat in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een nieuwe partner over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

F. Recht op het intrekken van toestemming / recht om klacht in te dienen

Je kan als gebruiker altijd je toestemming intrekken voor het gebruiken van persoonsgegens door Bebat, conform de wetgeving, indien de verwerking gebeurt op basis van toestemming. Bovendien kan je ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (de vroegere Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer /Privacycommissie).Bebat zal dan normaliter binnen één (1) maand na ontvangst gevolg geven aan je aanvraag. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met één (1) maand. Dit moet gebeuren per aangetekende zending of via privacy@bebat.be

8. Onze websites, portalen en applicaties

Dit Privacybeleid is van toepassing voor volgende websites:

Sociale mediakanalen:

Andere (occasionele) websites, apps en andere digitale platformen van Bebat vallen onder dezelfde privacyverklaring en hetzelfde cookiebeleid.

Bebat behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 15.05.2018.

De meest recente versie van de Privacyverklaring treft u altijd op deze pagina.